Mr. Terry Tharpe

Terry Tharpe - taken 1992

Return to Church History 1989 Return to Church History 1993